Không có ảnh

Hán 3_Bài 3 _冬天快要到了

Tháng Mười 29, 2019 Phạm Hồng Tiến 0

冬天快要到了 Dōngtiān kuàiyào dàole Mùa đông sắp đến rồi (-)快走吧,要上课了 (-) Kuàizǒu ba, yào shàngkèle Mau đi thôi, sắp vào lớp rồi. (去教室的路上……) (Qù jiàoshì […]