Không có ảnh

Quan Vận 2/2

Tháng Năm 24, 2022 Phạm Hồng Tiến 0

Trong trụ không có quan tinh thì khó mà làm quan. Vừa không có quan tinh lại không có tài tinh thì không thể làm quan. Quan tinh bị hợp là không làm quan hoặc làm nhưng thời gian ngắn. Quan ở mộ kho là không làm quan. Trong trụ thương quan gặp quan là vừa không có quan vừa không có của. Thương quan chưa thương tổn hết thì khó mà làm quan. Người mà thương quan nhiều thì khó mà làm quan, nếu có thì chức nhỏ. Trụ có quan có chức nhưng hành vận thương quan thì bị bãi miễn hoặc bỏ chức về. Thất sát có chế ngự là quân tử, không có chế ngự là tiểu nhân. Có quan mà không có ấn thì chỉ là tạm thời. Quan tinh sợ hình xung phá hại vì không có lợi. Quan vượng không nên gặp hai quan, gặp thì mất chức hoặc gặp xấu. Người mà quan tinh nhiều, không có quan sẽ có hại. Tham hợp vong quan là quan không vinh. Quan nhiều lại gặp tài địa thì đề phòng tai vạ vì chức quan. Quan sát hỗn tạp thì không có quan, nếu có là giặc. Ấn thụ sinh trụ tháng thì trụ năm, giờ kị tài tinh, nếu gặp tài vận thì nên xin rút lui chức, nếu không sẽ bị giáng chức. Mã yếu tài yếu, nên thôi chức để giữ mình. Quan, sát hỗn tạp, là loại người không sáng suốt, tiểu nhân, không nên cho làm quan. Quan, quý quá thịnh, gặp vận vượng địa sẽ đổ, hỏng. Ngày nhược gặp quan tinh thì thành đạt không lâu. Gặp phá quan thì nên từ chức, rút về. Thất sát tụ là quan không có lộc. Ấn gặp tài địa, không mất chức cũng nên rút lui thì tốt. Quan ở sát địa thì khó mà giữ được chức. Quan tinh gặp hình xung thì quý nhưng không bền. Tài tinh không có khí là sáng làm quan, chiều mất chức. Thân vượng gặp vượng địa, khi tài quan vượng sẽ tai vạ liên miên. Tứ trụ hưu tù là cả đời không làm quan. Tài quan ấn đều có, trong đó quan tinh rõ hoặc mờ nhưng bị thương tổn, tức vận lại gặp thương thì năm đó sẽ thôi quan, mất chức. Lộc mã bị trụ giờ khắc, trụ ngày phá thì trước sau gì cũng mất chức. Tứ trụ có quan tinh khi hành đến quan vận thì sẽ bị phá hại. Kình dương đóng ở quan thì sớm muộn sẽ bị hình phạt. Thương quan khi thương hết thì kị nhất lại gặp quan tinh, gặp là kẻ thù địch làm hại. Thương quan gặp quan, không mất chức cũng bị ốm. Quan vượng tài vượng, nhập mộ thì gặp điều xấu. Quan chính ngôi, ngang vai mạnh thì sự tranh chấp rất dữ dội. Quan lộc gặp thương, lục thân sẽ khỏi được tai họa nhưng mình gặp điều xấu.       Thương quan vượng không có tài, khi gặp quan là gặp tai họa. Tuế vận cùng với thân nhập mộ thì nay làm quan, ngày mai chết. Quan tinh gặp thương quan ở vượng địa thì lập tức mất chức. Trụ cùng tuế vận hợp thành cục làm thương tổn quan, nếu gặp là mất chức hoặc gặp tai vạ. Quan sát gặp mộ lại gặp thương thì làm quan gặp họa do báo ứng. Địa chi của tuế quân khắc hại nhật nguyên là bậc quan trung chính bị gặp hại. Ví dụ 1. Càn tạo. 1945.3.21.20h Sát                     Tỉ               Nhật nguyên          Quan Ất Dậu              Kỷ Mão      Kỷ Sửu                  Giáp Tuất Tháng 5 năm 1989, ông Trương giám đốc của một Công ty ở Quảng Châu nhờ đoán hậu vận. Tôi nói với ông ta: “Năm 1990 làm quan gặp hại, không mất quan cũng bị miễn chức”, về sau đúng như thế. Năm 90 đúng gặp năm thương quan ứng với câu: “Thương quan gặp quan, không bãi quan cũng mất chức”. “Quan tinh bị hợp thì làm quan không lâu Ví dụ 2. Càn tạo. 1940.4.2. 0h30, Mộc vượng Quan                 Tài              Nhật nguyên          Thương Canh Thìn         Kỷ Mão      Ất Hợi                   Bính Tý Tháng 3 năm 1990 có một ông Phó chủ tịch thành phố hỏi yề quan vận năm đó. Tôi xem xong Tứ trụ nói: “Năm nay nếu ông giữ được chức vụ của mình là giỏi lắm rồi, không có hy vọng thăng chức, hơn nữa còn bị một trận ốm”, về sau đúng là không thăng chức và còn bị ốm. Năm canh ngọ 1990 chính là “Thương quan gặp quan, không mất chức nhất định là Ốm nặng”. Ví dụ 3. Càn tạo. 30.10.1930. 12h Ấn                     Tài              Nhật nguyên          Quan Canh ngọ          Bính tuất     Quý sửu                 Mậu ngọ Năm 1989, có ông Cục trưởng nhờ tôi đoán vận. Tôi đoán xong, khuyên ông ta: “Tháng 12 năm 1989 ông nên bắt đầu nghỉ, năm 1990 chủ động rút về tuyến hai, cái gì cũng đừng nhận, nếu không gặp họa vì chức vụ”. Cuối cùng thì ra muốn ông ta rút lui không dễ. Kết quả ông không nghe lời khuyên, năm 1990 bị mất chức và phải thanh tra, chờ xử lý. Người này tuổi cầm tinh ngọ mã, năm 1990 lại là năm ngọ. Phàm người gặp năm mệnh thì dù là vua hay dân thường, nếu không phải mình thì người trong nhà đều gặp trắc trở. Trong trụ ông ấy hai ngọ, tiểu vận, lưu niên lại cũng gặp ngọ là bốn ngọ. Ngọ ngọ tự hình, tất có tai hoạ.  Ví dụ 4. Càn tạo. 26.4.1932. 4h Quan                 Ấn               Nhật nguyên           Quan Nhâm thân         Giáp thìn             Đinh tị            Nhâm dần Mấy năm gần đây, khá nhiều cán bộ để hiểu được quan vận của mình thường nhờ tôi dự đoán cho từ nay về sau. Năm 1988 có một vị sau khi được đoán, nói lại vói bạn học cũ của mình rằng: “Thầy Thiệu đoán rất chuẩn, anh cũng nên nhờ thầy đoán cho để nắm chắc tiền đồ của mình, như thế cũng có lợi”. Người bạn đó nói lại với anh ta “Anh thật là người ăn no không có việc làm, tin vào điều nhảm nhí ấy làm gì. Tôi đã làm giám đốc nhà máy mấy chục năm rồi còn không trụ được sao? Tự mình biết vận mệnh […]

Không có ảnh

Quan Vận 1/2

Tháng Năm 24, 2022 Phạm Hồng Tiến 0

Quan là vinh lộc, thiên chức là dân. Thanh quan là người quan thanh liêm trung thực, lưu danh sử sách, nếu mờ ám gian trá thì để tiếng xấu muôn đời. Tứ trụ của người ta chính là kho chứa đựng tin tức cả cuộc đời. Một người có quan vận hay không, chức to đến bao nhiêu, làm quan gì, trong bao lâu, là người thanh liêm hay mờ ám, là trung thực hay gian thần, khi nào thì thăng chức khi nào thì mất chức, trong Tứ trụ đều có những tiêu chí rõ ràng. Chỉ cần sắp xếp Tứ trụ ra, nắm vững những điều như trong sách này nói là có thể biết được. Lịch sử xưa nay, phàm những bậc đế vương dựng nghiệp, lưu danh tiếng thơm, biết thuật dùng người đều là những người nắm rất vững mệnh lý của Dịch học, đồng thời biết trọng dụng những người tinh thông Dịch học, dự đoán giỏi để làm quân sư, làm tham mưu cho quyết sách. Như Chu Văn Vương dùng Khương Tử Nha, Tần Thuỷ Hoàng dùng Lý Tư, Hán Cao Tổ dùng Trương Lương, Đường Thái Tông dùng Từ Mậu Công, Ngụy Nguy, Tông Thái Tôn dụng Miêu Quang Nghĩa, Minh Thái Tổ dùng Lưu Bá ôn, V. V.. Những người này đã từng được các đế vương ở thời kỳ thịnh vượng nhất của lịch sử Trung Hoa trọng dụng, và họ đã có những công lao to lớn trong việc phù vua lập nghiệp. Ngược lại, có những bậc đế vương hoặc hoàng tử kế vị vừa không hiểu Dịch học, vừa không biết mệnh lý, không có phương pháp trị quốc, chỉ dùng người thân, không quan tâm đến dân tộc, đến triều chính, mà chỉ thích tìm hoan lạc, kết quả dẫn đến nước nhà suy sụp, triều đình tan rã. Tứ trụ dự đoán học không những có thể dùng để chọn những người làm quan có phẩm chất tốt mà còn có thể đánh giá được tài trí của người đó. Đối với bản thân những viên quan đó mà nói, khi ra nắm quyền là kẻ sĩ, khi rút lui là kẻ ẩn, có thể phòng tránh được những tai hoạ của quan trường. I. DỰ ĐOÁN QUAN VẬN (1) Bốn kho: thìn, tuất, sửu, mùi đều có và thuận là mệnh của một bậc đế vương. Bốn xung: tí, ngọ, mão, dậu mà xung đúng lúc cũng là một mệnh của bậc đế vương. Trong trụ quý vượng xung quan lại gặp hợp là người quan cận thần phò vua. Trong trụ lộc mã phi thiên, hoặc xung quan hợp lộc mã là bậc quần thần cực quý. Thất sát có chế ngự, kình dương không bị xung là cực quý, là tướng, nắm quyền sinh sát. Bính hợp tân sinh là tướng nắm quyền, trấn thủ một phương. Quan sát rất nặng, thân lại mạnh, nếu gặp chế phục là bậc trung thần. Sát và kình dương đều lộ rõ lại ngang nhau là làm đến chức vương hầu. Thân mạnh gặp thất sát phục ấn là quan trấn thủ một vùng. Mộc thịnh gặp kim là bậc quan rường cột. Kiếp tài, kình dương lại còn có quan sát là bậc quan đài các. Kình dương, thiên quan có chế ngự là người nắm binh quyền. Mệnh gặp tam kì, có cả tam hợp nhập cục là lương thần của quốc gia. Thuần quan, thuần sát, thuần tài, thuần mã, thân không tạp là làm quan đến bậc cực phẩm. Củng quý, củng lộc là bậc tướng. Sát vượng, ấn yếu là xuất thân ở văn nhưng cuối cùng là võ tướng. Quan tinh lẫn với kình dương là quyền uy thống lĩnh các tướng. Thương quan có kình dương là bậc tướng có tài. Quan không có kình dương mà có ấn, không phải là quan cảnh sát thì cũng là quan trấn ải biên cương. Ấn, kình dương đều gặp làm quan ở chức cao. Thiên quan có chế ngự, có sinh là uy trấn biên cương. Trong trụ kim, thuỷ tương sinh cho nhau là quan cao trong triều. Quan ấn sinh tuế nguyệt là quan chức ở trong triều. Gặp lộc và được lộc hợp sẽ làm quan chức cao. Kim thần có ấn là quan trong nội các. Tướng tinh nếu gặp dụng thần, vong thần là bậc quan rường cột. Trụ tháng có thất sát, nhật nguyên mạnh là bậc tướng. Thất sát, kình dương đều rõ là uy lừng danh thiên hạ. Thất sát hóa quyền, làm quan võ thì công danh lừng lẫy, uy trấn biên cương thì công danh cái thế. Trong trụ ấn nhiều, tài lộ là tuổi đã 80 còn gặp Văn vương. Trong trụ có cả hoa cái và ấn tinh sẽ là bậc lương thần như Quản Trọng. Thực thần chế ngự sát thì vợ vinh hiển, con hiển đạt; trong trụ không có kiêu thần là bậc quan quản việc giáo dục trong triều. Kình dương nắm quyền là bậc tướng soái. Kình dương gặp quan sát là người cầm quyền trấn ải biên cương. Củng lộc, củng quý thuần tuý là bậc vương hầu. Quan quý nếu gặp tài quan trợ giúp, còn gặp tam kì thì làm đến tể tướng. Nguyệt lệnh là thất sát và thân sát đều mạnh là quan tể tướng. Trụ nhật có quan hoặc có quý hoặc có ấn mà không bị phá sẽ là bậc phúc thần trị thế. Thương quan gặp kiếp, kình dương là bậc làm tướng. Phúc đức gặp tài còn có quan ấn là sẽ ở chức vụ rất cao. Thương quan lẫn sát, kình dương, công danh đến chức tướng. Đức trợ cho thương quan là tay nắm binh quyền. Trụ có đủ tí, ngọ, mão, dậu là tài văn võ kinh bang tế thế. Kim thần cùng với kình dương ở hỏa địa là làm quan trong nội các. Thương quan rõ, chính quan ẩn, gặp nhiều sát, ấn thì quyền cao. Thực thần lẫn kình dương đóng ở quan là quan nhất phẩm. Quan tinh lẫn kình dương tất sẽ được phong quan. Trong trụ thuần sát lại có chế ngự là làm quan ở nhất phẩm. Quan tinh xen kẽ với thất sát, nếu hợp với thất sát là quý; quý tinh là thần của quý khí, nếu thuần khiết […]