STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 2/25

Your investor’s edge is not something you get from Wall Street experts. It’s something you already have. You can outperform the experts if you use your edge by investing in companies or industries you already understand.

Giới hạn đầu tư không phải là những điều bạn có được từ các chuyên gia chứng khoán,  mà từ những gì bạn đã có. Bạn có thể thắng các chuyên gia đó nếu biết tận dụng giới hạn của mình bằng cách đầu tư vào những công ty hay ngành nghề mà bạn hiểu rõ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *