Không có ảnh

Hán 4_Bài 11_bài văn 2 _ 去做客

Tháng Mười 21, 2019 Phạm Hồng Tiến 0

去做客 qù zuòkè Làm khách 昨天我们到田芳家去做客。 Zuótiān wǒmen dào tián fāng jiā qù zuòkè. Hôm qua chúng tôi đến nhà Điền Phương làm khách 去的时候,雨下得很大,不过我们一到田芳家雨就停了。 […]