Hán 4_Bài 12_bài văn 2 _ 坐火车去看奶奶

坐火车去看奶奶
Zuò huǒchē qù kàn nǎinai
Đi tàu hỏa thăm bà nội.
爸爸带着三岁的儿子坐火车去看奶奶。
Bàba dài zhe sān suì de érzi zuò huǒchē qù kàn nǎinai.
Bố dắt đứa con trai ba tuổi đi thăm bà nội bằng tàu hỏa.
在火车上,儿子喜欢把头伸到窗外去。
Zài huǒchē shàng, érzi xǐhuān bǎtóu shēn dào chuāngwài qù.
Trên tàu hỏa, đứa con thích thò đầu ra ngoài cửa sổ.
爸爸对他说:“儿子,小心点儿,别把头伸到窗外去。”
Bàba duì tā shuō:“Érzi, xiǎoxīn diǎn er, bié bǎtóu shēn dào chuāngwài qù.”
Bố nói với con trai: “Con ơi, cẩn thận một chút, đừng thò đầu ra ngoài cửa sổ”.
可是男孩不听爸爸的话,还是把头伸到窗外。
Kěshì nánhái bù tīng bàba dehuà, háishì bǎtóu shēn dào chuāngwài.
Nhưng bé trai không nghe lời của bố, vẫn thò đầu ra ngoài cửa sổ.
这时爸爸悄悄地把儿子的帽子摘了下来,放在自己身后,然后对他说:“你看,风把你的帽子刮跑了。”
Zhè shí bàba qiāoqiāo de bà er zi de màozi zhāile xiàlái, fàng zài zìjǐ shēnhòu, ránhòu duì tā shuō:“Nǐ kàn, fēng bǎ nǐ de màozi guā pǎole.”
Lúc đó người cha lặng lẽ không cho nó biết lấy mũ của đứa con xuống, để sau lưng mình, sau đó nói với nó: “Con xem, gió thổi bay mũ của con rồi”.
儿子急得哭了,哭着要他的帽子。
Érzi jí dé kūle, kūzhe yào tā de màozi.
Con trai cuống đến phát khóc, vừa khóc vừa đòi mũ của nó.
爸爸说:“好,你对着窗口吹一口气,帽子就回来了。”
Bàba shuō:“Hǎo, nǐ duìzhe chuāngkǒu chuī yī kǒuqì, màozi jiù huíláile.”
Bố nói: “Thôi được rồi, con hướng ra ngoài cửa sổ thổi một cái, thì mũ sẽ quay lại ngày”.
儿子就对着窗口吹了一口气,爸爸很快把帽子戴到他的头上。
Érzi jiù duìzhe chuāngkǒu chuīle yī kǒuqì, bàba hěn kuài bǎ màozi dài dào tā de tóu shàng.
Đứa con liền thổi một hơi thẳng ra ngoài cửa sổ, người bố rất nhanh chóng đội mũ lên đầu nó.
儿子笑了,他想,这太有意思了,就一下子把爸爸的帽子摘了下来,扔到车窗外边去了,然后高兴地对爸爸说:“爸爸,快!现在该你吹气了。”
Érzi xiàole, tā xiǎng, zhè tài yǒuyìsile, jiù yīxià zi bǎ bàba de màozi zhāile xiàlái, rēng dào chē chuāng wàibian qùle, ránhòu gāoxìng dì duì bàba shuō:“Bàba, kuài! Xiànzài gāi nǐ chuī qìle.”
Đứa con cười lên, nó nghĩ là, điều này thú vị quá, liền lập tức lấy mũ của bố xuống, ném ra ngoài cửa sổ, sau đó rất vui nói với bố: “bố ơi, mau lên! Bây giờ đến lượt bố thổi rồi.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *