Quan Vận 1/2

Quan là vinh lộc, thiên chức là dân. Thanh quan là người quan thanh liêm trung thực, lưu danh sử sách, nếu mờ ám gian trá thì để tiếng xấu muôn đời.

Tứ trụ của người ta chính là kho chứa đựng tin tức cả cuộc đời. Một người có quan vận hay không, chức to đến bao nhiêu, làm quan gì, trong bao lâu, là người thanh liêm hay mờ ám, là trung thực hay gian thần, khi nào thì thăng chức khi nào thì mất chức, trong Tứ trụ đều có những tiêu chí rõ ràng. Chỉ cần sắp xếp Tứ trụ ra, nắm vững những điều như trong sách này nói là có thể biết được.

Lịch sử xưa nay, phàm những bậc đế vương dựng nghiệp, lưu danh tiếng thơm, biết thuật dùng người đều là những người nắm rất vững mệnh lý của Dịch học, đồng thời biết trọng dụng những người tinh thông Dịch học, dự đoán giỏi để làm quân sư, làm tham mưu cho quyết sách. Như Chu Văn Vương dùng Khương Tử Nha, Tần Thuỷ Hoàng dùng Lý Tư, Hán Cao Tổ dùng Trương Lương, Đường Thái Tông dùng Từ Mậu Công, Ngụy Nguy, Tông Thái Tôn dụng Miêu Quang Nghĩa, Minh Thái Tổ dùng Lưu Bá ôn, V. V.. Những người này đã từng được các đế vương ở thời kỳ thịnh vượng nhất của lịch sử Trung Hoa trọng dụng, và họ đã có những công lao to lớn trong việc phù vua lập nghiệp. Ngược lại, có những bậc đế vương hoặc hoàng tử kế vị vừa không hiểu Dịch học, vừa không biết mệnh lý, không có phương pháp trị quốc, chỉ dùng người thân, không quan tâm đến dân tộc, đến triều chính, mà chỉ thích tìm hoan lạc, kết quả dẫn đến nước nhà suy sụp, triều đình tan rã. Tứ trụ dự đoán học không những có thể dùng để chọn những người làm quan có phẩm chất tốt mà còn có thể đánh giá được tài trí của người đó. Đối với bản thân những viên quan đó mà nói, khi ra nắm quyền là kẻ sĩ, khi rút lui là kẻ ẩn, có thể phòng tránh được những tai hoạ của quan trường.

I. DỰ ĐOÁN QUAN VẬN (1)

 • Bốn kho: thìn, tuất, sửu, mùi đều có và thuận là mệnh của một bậc đế vương.
 • Bốn xung: tí, ngọ, mão, dậu mà xung đúng lúc cũng là một mệnh của bậc đế vương.
 • Trong trụ quý vượng xung quan lại gặp hợp là người quan cận thần phò vua. Trong trụ lộc mã phi thiên, hoặc xung quan hợp lộc mã là bậc quần thần cực quý.
 • Thất sát có chế ngự, kình dương không bị xung là cực quý, là tướng, nắm quyền sinh sát.
 • Bính hợp tân sinh là tướng nắm quyền, trấn thủ một phương.
 • Quan sát rất nặng, thân lại mạnh, nếu gặp chế phục là bậc trung thần.
 • Sát và kình dương đều lộ rõ lại ngang nhau là làm đến chức vương hầu.
 • Thân mạnh gặp thất sát phục ấn là quan trấn thủ một vùng.
 • Mộc thịnh gặp kim là bậc quan rường cột.
 • Kiếp tài, kình dương lại còn có quan sát là bậc quan đài các.
 • Kình dương, thiên quan có chế ngự là người nắm binh quyền.
 • Mệnh gặp tam kì, có cả tam hợp nhập cục là lương thần của quốc gia.
 • Thuần quan, thuần sát, thuần tài, thuần mã, thân không tạp là làm quan đến bậc cực phẩm.
 • Củng quý, củng lộc là bậc tướng.
 • Sát vượng, ấn yếu là xuất thân ở văn nhưng cuối cùng là võ tướng.
 • Quan tinh lẫn với kình dương là quyền uy thống lĩnh các tướng.
 • Thương quan có kình dương là bậc tướng có tài.
 • Quan không có kình dương mà có ấn, không phải là quan cảnh sát thì cũng là quan trấn ải biên cương.
 • Ấn, kình dương đều gặp làm quan ở chức cao.
 • Thiên quan có chế ngự, có sinh là uy trấn biên cương.
 • Trong trụ kim, thuỷ tương sinh cho nhau là quan cao trong triều.
 • Quan ấn sinh tuế nguyệt là quan chức ở trong triều.
 • Gặp lộc và được lộc hợp sẽ làm quan chức cao.
 • Kim thần có ấn là quan trong nội các.
 • Tướng tinh nếu gặp dụng thần, vong thần là bậc quan rường cột.
 • Trụ tháng có thất sát, nhật nguyên mạnh là bậc tướng.
 • Thất sát, kình dương đều rõ là uy lừng danh thiên hạ.
 • Thất sát hóa quyền, làm quan võ thì công danh lừng lẫy, uy trấn biên cương thì công danh cái thế.
 • Trong trụ ấn nhiều, tài lộ là tuổi đã 80 còn gặp Văn vương.
 • Trong trụ có cả hoa cái và ấn tinh sẽ là bậc lương thần như Quản Trọng.
 • Thực thần chế ngự sát thì vợ vinh hiển, con hiển đạt; trong trụ không có kiêu thần là bậc quan quản việc giáo dục trong triều.
 • Kình dương nắm quyền là bậc tướng soái.
 • Kình dương gặp quan sát là người cầm quyền trấn ải biên cương.
 • Củng lộc, củng quý thuần tuý là bậc vương hầu.
 • Quan quý nếu gặp tài quan trợ giúp, còn gặp tam kì thì làm đến tể tướng.
 • Nguyệt lệnh là thất sát và thân sát đều mạnh là quan tể tướng.
 • Trụ nhật có quan hoặc có quý hoặc có ấn mà không bị phá sẽ là bậc phúc thần trị thế.
 • Thương quan gặp kiếp, kình dương là bậc làm tướng.
 • Phúc đức gặp tài còn có quan ấn là sẽ ở chức vụ rất cao.
 • Thương quan lẫn sát, kình dương, công danh đến chức tướng.
 • Đức trợ cho thương quan là tay nắm binh quyền.
 • Trụ có đủ tí, ngọ, mão, dậu là tài văn võ kinh bang tế thế.
 • Kim thần cùng với kình dương ở hỏa địa là làm quan trong nội các.
 • Thương quan rõ, chính quan ẩn, gặp nhiều sát, ấn thì quyền cao.
 • Thực thần lẫn kình dương đóng ở quan là quan nhất phẩm.
 • Quan tinh lẫn kình dương tất sẽ được phong quan.
 • Trong trụ thuần sát lại có chế ngự là làm quan ở nhất phẩm.
 • Quan tinh xen kẽ với thất sát, nếu hợp với thất sát là quý; quý tinh là thần của quý khí, nếu thuần khiết chứ không tạp là phúc, nếu hợp mất quan tinh thì không tốt, nếu hợp mất thất sát là tốt.
 • Trong trụ sát vượng, thân vượng là bậc quan thanh liêm cao quý.
 • Thân nhược, sát yếu hóa sát là có chức quyền.
 • Trong trụ có đủ kình dương, tam hình, tự hình, khôi canh là lập được chiến tích.
 • Quan tinh trong chi không bị hình phá là nhờ vợ mà được làm quan.
 • Trụ ngày, trụ giờ nếu gặp lộc mã là dễ được làm quan, quan tốt.
 • Ngũ hành ngày, giờ không tạp lẫn thì được làm quan hiển đạt.
 • Tài vượng sinh quan thì đạt được vinh hiển.
 • Quan, sát rơi vào tuần không vong thì lênh đênh không có chức gì ra hồn.
 • Có cả cục canh tân lẫn tị dậu sửu thì chức trọng quyền cao.
 • Thương quan gặp quý nhân thì chức cao mà đầy đủ.
 • Thân vượng có sát, lại hành vận ấn thụ là mất chức.
 • Ngày nhâm giờ nhâm lại gặp nhâm thìn là thăng chức quan cao.
 • Thương quan, thất sát, nam gặp được là thăng quan.
 • Trụ năm có lộc hội tụ là được thăng quan tiến chức.
 • Trong trụ chỗ quan hợp là đổi chức quan.
 • Mã đầu có cả kiếm là quan trấn thủ biên cương.
 • Kim sát, giáp góc, quí là sĩ quan cầm lính.
 • Giáp lộc, giáp mã là chức quan cao.
 • Lộc, mã ở cùng ngôi là quan cao vinh hiển.
 • Ấn gặp thiên ất là đời đời làm quan.
 • Trên trụ giờ có quan tinh lại gặp mệnh cứng là cụối đời vẫn được phong chức.
 • Âm đức quí vượng thì vinh hiển.
 • Quan kho tài kho, khi được xung khai thì được hưởng lộc quan.
 • Quan sát hỗn tạp, cái tốt giữ lại là tốt, cái xấu nên mất đi. Quan võ nên mất quan, giữ lại sát; quan Văn nên mất sát giữ lại quan.
 • Quan vận gặp thân vượng tất sẽ thăng chức.
 • Quý áp chế được tam hình là làm chức nắm pháp luật.
 • Tam hình đắc dụng là uy trấn tam quan.
 • Đất thuần âm có thể bao được dương thì có binh quyền là chắc chắn.
 • Tài gặp ấn địa tất sẽ đổi chức quan.
 • Lộc đến trường sinh, nếu đã có ấn thì sẽ thăng chức.
 • Mã gặp đế vượng, trụ không có thương quan thì sẽ thăng quan tiến chức.
 • Kình dương mạnh, sát yếu, thấy sát sẽ sinh quan.
 • Quan tinh lẫn đào hoa, nhất định là quyền cao chức trọng.
 • Khôi canh gặp sát xung chiếu lẫn nhau là người tính cứng rắn, nắm quyền sinh sát.
 • Kình dương, thất sát xen nhau là người trấn giữ thành trì.
 • Cục bính đinh có đủ dần ngọ tuất là chức trọng quyền cao.
 • Cục mậu kỉ có đủ thìn tuất, gặp hỏa vận là lên chức nhanh.
 • Sát có chế ngự mà không gặp kiêu, nếu không nắm quyền sinh sát thì cũng giữ chức tòa án binh.
 • Thực thần chế ngự sát là anh hùng áp đảo hàng vạn người.
 • Sát, kình dương hưu tù là người lộc ít, chức kém. Chính ấn gặp nguyệt lệnh là chức quan ở viện hàn lâm.
 • Sát chế ngự, kình dương nhọn là nắm trong tay nhiều lính.
 • Trước tài sau ấn là thăng chức luôn luôn.
 • Lộc nhiều lại có ấn trợ giúp là quyền cao chức trọng.
 • Quan, ấn không gặp kình dương, không có sát là chức cao mà thanh liêm.
 • Hoa cái nhiều là tốt, nếu còn gặp vượng tướng nhất định là người quyền cao chức trọng..
 • Hoa cái gặp ấn kiêm vượng tướng nhất định là quan trong triều.
 • Trụ năm có quan tinh, gặp được tài, ấn, thân vượng là phúc khí dồi dào, phát đạt rất sớm.
 • Quan, mã hợp nguyệt kiến là kiêm hai chức vụ.
 • Thất sát có chế ngự thì y lộc dồi dào, can có thực thần, chi có hợp thì con cháu ai cũng làm quan.
 • Tứ trụ thuần dương, thiên ấn mạnh thì chức vinh hiển.
 • Tài vượng sinh quan là tự mình thành đạt.
 • Ấn thụ được sinh vượng thì lợi cho quan vận.
 • Sát, ấn đồng ngôi là người táo bạo, vận hanh thông, nhất định cầm quân, chỉ sợ về sau không hiền lành.
 • Trụ tháng gặp ấn thụ, nếu gặp quan tinh là tốt, vận nhập quan thì chức sẽ có..
 • Thương quan gặp tài là chức cao mà của nhiều.
 • Thực thần sinh vượng lại gặp lộc mã, quan văn thì kiêm cả hai tỉnh, quan võ là trú quân cả hai tỉnh.
 • Thực thần gặp hợp là vừa có chức vừa nắm con dấu.
 • Kình dương nhiều còn gặp ấn là người trăm mưu ngàn kế.
 • Chi có kình dương, can có quan, trụ giờ trụ tháng đều gặp là quan vinh hiển.
 • Trong trụ có đủ tài, quan, ấn, tướng văn thì anh hùng, tướng võ có uy.
 • Trụ năm có quan tinh là đời ông cha làm quan; trụ tháng có quan tinh là có anh em làm quan.
 • Có một ngôi chính quan là quý nhân, quân tử; thuần tuý là quan cương trực, liêm chính.
 • Trụ ngày, tháng đều có quí nhân, trụ giờ gặp kị thần là quan luôn bị dời chuyển.
 • Trạch mã học đườngở trường sinh là quan có tài.
 • Quan tinh không bị xung phá là được hưởng lộc một mình.
 • Ấn thụ gặp thiên ất là được người đời tôn kính.
 • Quan ấn cả hai đều có là quan võ.
 • Quan, sát đều có lại gặp thiên, nguyệt đức là lên chức được lộc.
 • Quí nhân trên đầu lại có quan tinh thì nhất định bước trên sân vàng thềm ngọc.
 • Ấn gặp tài là mất chức; tài gặp ấn là dời chỗ làm quan.
 • Vong thần kiếp sát gặp trường sinh, chi năm nạp âm gặp trường sinh, gặp quan, gặp đế vượng là người võ nghệ siêu quần, uy dũng dời non lấp biển.
 • Trụ có giáp lộc thì quan cao vinh hiển.
 • Thương quan thương tổn hết thì một mình nắm quyền cao.
 • Lộc mã ở cùng ngôi thì chức quan tương xứng.
 • Kiến lộc gặp quan thì quý.
 • Trụ có củng quý củng lộc là bậc làm tướng.
 • Sát và kình dương đều lộ rõ là làm quan đến chức vương hầu.
 • Kình dương nhẹ, sát nặng lại không bị chế ngự thì chỉ làm quan nhỏ.
 • Quan tinh lẫn kình dương mà không bị khắc phá là người nắm quyền toà án binh ở cấp cao.
 • Tài, quan sinh vượng gặp ấn thụ tất sẽ làm chức quan cảnh sát.
 • Thương quan được thực thần bổ trợ là tượng có công.
 • Quan, sát đều có lại gặp thiên đức, nguyệt đức là chức quan cao.
 • Trụ tháng có sát, ấn, trụ giờ có thương quan là được bổ nhiệm chức quan cao vừa ý.
 • Tài quan đều đẹp, lại thấu tài ấn là chức quan đứng đầu.
 • Tài vượng sinh quan, lại được ấn, kình dương trợ giúp thì nhất định làm chức quan cao quý.
 • Ấn cách thấu với tài quan thì tuổi trẻ đã được bổ nhiệm trấn thủ biên cương.
 • Quan tinh gặp thiên đức là người kinh bang tế thế.
 • Trụ năm chính ấn, trụ tháng chính quan là người nhậm chức ngành giáo dục cho toàn quốc.
 • Kình dương gặp lộc mã, tam kì, được lệnh nên thấu tài là quan đệ nhất phẩm.
 • Thương quan cùng với tài, ấn và sinh vượng là người trụ cột trong triều đình.
 • Quan gặp vong, kiếp kiêm thất sát là võ tướng.
 • Trụ có thiên đức quý nhân sinh ấn là vừa làm được quan văn, vừa làm được quan võ.
 • Kình dương mạnh, sát vượng là người dũng mãnh, địch ba quân.
 • Sát vượng; thân mạnh, nhưng bị vận chế ngự thì sẽ điều đi làm tướng ở biên giới.
 • Vận gặp lộc mã thì lập công là làm quan ngay.
 • Trụ ngày có khôi canh, gặp vận thân vượng là làm quan văn.
 • Quan, ấn tương sinh lại gặp tuế vận là quan trong triều.
 • Sát kình dương hưu từ, còn lộc mỏng thì chức quan kém.
 • Trong trụ dần thân tị hợi đều có là quan ở cấp cao.
 • Lộc nhiều lại có ấn thụ trợ giúp thì nhất định làm đến cấp tướng.
 • Thương quan có chế ngự là uy trấn biên thuỳ.
 • Mão thìn ngọ sửu sinh vượng nhập quý cách là người nắm quyền cai ngục.
 • Tam kì quý nhân nhiều lại gặp thiên ất quý nhân thì công tích siêu quần, nếu có tam hợp nhập cục sẽ là người trụ cột của đất nước.
 • Ngày, giờ gặp mã là quan thanh liêm.
 • Tam hình gặp quý nhân là thăng chức luôn.
 • Trụ năm có quan tinh là ông cha vinh hiển; trụ tháng có quan tinh là anh em vinh hiển; trụ ngày có quan tinh là mình vinh hiển; trụ giờ có quan tinh là con cháu vinh hiển.

Ví dụ 1. Càn tạo. 1917/12/30/21

Kiếp                  Sát              Nhật nguyên         Thương

Đinh tị             Nhậm tí             Bính ngọ           Kỉ hợi

Tháng 5 năm 1986, có một bà đem đến cho tôi ngày giờ sinh của một người. Bà ta với giọng thử tôi nói: “Ông có thể biết được người này làm gì không?”. Tôi xem qua Tứ trụ nói với bà rằng: người này tuy đã hơn 70 tuổi, nhưng chức khá to, là người cấp tướng. Bà ta cười và rất vừa lòng nói: ông giỏi quá, ông ấy đúng là một vị tướng. Tướng là vì trong trụ có: “Kình dương, thất sát lại gặp thương quan, đó là người làm tướng”.

Ví dụ 2. Càn tạo. 1939.4.1 20h

Kiếp                  Ấn              Nhật nguyên            Sát

Kỉ mão            Đinh mão          Mậu thìn            Giáp tuất

Tháng 11 năm 1988, khi tôi giảng bài ở Hà Nam, có một giám đốc xí nghiệp nổi tiếng trong toàn quốc nhờ tôi đoán hậu vận xem sao. Xem trong Tứ trụ, năm 40 tuổi hành tài vận, tôi nói: năm 1989 ông sẽ được thăng chức… Năm 1989 quả nhiên ông ấy lên làm quận trưởng ở một quận của thành phố.

Năm 1989 lên chức là vì trong Tứ trụ: sát thấu quan tàng, quan sát hỗn tạp, năm kỉ tị 1989 giáp kỉ tương hợp xóa mất sát, giữ lại quan, kiếp sát bị hợp không có quan sát hỗn tạp nữa, tức không có mối lo tranh giành nên thành quan được tăng thêm chức. Điều đó ứng với câu: “Quan sát hỗn tạp nếu điều tốt (quan) được giữ lại, đỉều xấu (sát) bị xóa đi thì người võ chức được lên cấp, người văn nhân được lên quan”.

Ví dụ 3. Càn tạo. 1945.12.1 10h

Kiếp               Thương          Nhật nguyên            Tài

Ất dậu             Đinh hợi          Giáp thìn                Kỉ tị

Tháng 4 năm 1988 có một người bạn đem một Tứ trụ tới nhờ tôi đoán. Tôi tổ hợp Tứ trụ, tìm ra các vận rồi nói với anh ta: đây là Tứ trụ của một cán bộ, năm 1989 sẽ còn lên chức. Người bạn nói: đúng, anh ta chính là muôn nhờ đoán về quan vận. về sau quả đúng thế. Trong trụ đinh hỏa thương quan là không lợi cho quan vận, nhưng may nhờ có tài bị xì hơi làm cho thương tổn, năm 38 tuổi hành đại vận quý thủy, quý chế ngự sự thương tổn của đinh hỏa, nên quan tinh tân kim không bị thương, lại được lưu niên kỷ tài 1989 sinh cho nên được thăng quan.

Ví dụ này ứng với câu “Thương quan có chế hóa là có quyền hành, đến vận tài địa thì sẽ được lên chức”.

Ví dụ 4. Càn tạo. 1907.11.23 18h

Kiếp                  Tài              Nhật nguyên           Kiếp

Đinh mùi           Tân hợi               Bính tí            Đinh dậu

Tháng 2 năm 1990 khi tôi ở Thượng Hải gặp một cụ già bình dân đã 83 tuổi nhờ tôi đoán vận. Xem xong Tứ trụ tôi rất kinh ngạc, nói với cụ: Cụ hồi trước là chức tướng, vì sao có một thời gian dài bị im hơi lặng tiếng, chín phần chết một phần sống thế này? “Ái à, thôi kể cho ông nghe vậy!”. Cụ già thấy tôi là người không quen biết gì mà lại đoán cụ là một vị tướng thì rất lấy làm kinh ngạc. Sau đó cụ giải thích nói: “Việc là thế này, tôi nguyên tướng Quốc dân Đảng, làm việc ở văn phòng, sau giải phóng bị bắt giam đến năm 1978 mới được tha”.

Trụ này ứng với câu: “Quan sát xen kẽ nhau, hợp mất sát là quý”, “bính hợp tân sinh là tướng nắm quyền uy”.

Vỉ dụ 5. Càn tạo. 1936.1.12.10h

.

Thực                  Sát              Nhật nguyên           Tài

Ất hợi                Kỉ sửu              Quý tị                Đinh tị

Phàm những người đọc kĩ tứ thư ngũ kinh, thông hiểu văn hóa cổ đại đều tin tưởng sâu sắc rằng: vận mệnh của con người là có thể dự đoán được, có thể nắm chắc được. Ngày nay cũng thế, phàm những người làm chức cao, đặc biệt là giữ chức cao cấp thì càng tin vào dự đoán. Mấy năm gần đây tôi đã đoán mệnh cho khá nhiều nhân sĩ cao cấp, bao gồm cả cán bộ cơ quan trung ương, cán bộ cấp tỉnh, thành phố và những sĩ quan trong quân đội và các cán bộ trong công an, cán bộ cơ mật. Mỗi lần đoán cho ai họ đều rất ngạc nhiên khi thấy tôi biết được trong Tứ trụ lại chứa đựng chính xác những tiêu chí và những thông tin của họ mà không ai biết được. Thậm chí cả những điều mà bản thân họ cũng không biết được trong tương lai sẽ ra sao. Cho nên họ đểu cảm thấy giá trị thiết thực của khoa học dự đoán Tứ trụ và bát quái. Ví dụ này là tôi dùng bát quái và Tứ trụ để đoán cho một vị khách đến Tây An công tác.

Người đó đã hơn 50 tuổi, dù từ tướng mạo hay trang phục mà xét đều cảm thấy đó là người rất bình thường. Khi tôi sắp xếp xong Tứ trụ lại thấỵ ông ta rất khác mọi người: nếu ở trong quân đội thì đó là tướng lĩnh trấn thủ biên cương; nếu làm hành chính thì đó là thủ trưởng trấn giữ một vùng biên giới. Ông nguyên cán bộ cấp sư đoàn, là người thanh liêm chính trực, năm gần đây chức vụ có một lần thay đổi lớn, được lên cấp tướng, và tương lai còn thăng cấp nữa. Vị khách nói: “Ông đoán đúng quá. Tôi làm chuyên viên ở một đặc khu biên giới đã 20 năm”. Về sau bạn tôi nói với tôi, ông ta là Phó Chủ tịch thứ nhất tỉnh chuyên quản việc hành chính.

Ví dụ này ứng với câu “Thực thần chế ngự sát là anh hùng chỉ huy vạn người”. “Mã gặp biên trại là trấn thủ biên cương”, “Kình dương, thất sát xen kẽ nhau là trấn giữ thành biên giới”, “Ngày giờ gặp ngôi mã là quan thanh quý”.

Ví dụ 6. Càn tạo 1947.1.28.6h

Kiếp                 Tài              Nhật nguyên             Sát

Bính tuất              Tân sửu         Đinh mùi          Qúy mão

Tứ trụ này năm 28 tuổi gặp đại vận đinh dậu, đúng là “tam hình gặp quý thì thăng chức ngay”. Trong trụ thuần sát, thuần tài thân không tạp cho nên quan ở cực phẩm”, do đó nay đã thăng đến chức trưởng ty và còn lên nữa.

Ví dụ 7. Càn tạo 1942.2.15.4h, thân yếu 38%

Tài                   Tài              Nhật nguyên             Ấn

Nhâm ngọ        Nhâm dần             Kỉ hợi            Bính dần

Đây là Tứ trụ của một học sinh trung cấp chuyên nghiệp họ Vương sinh năm 1942 và đã công tác 26 năm, không những lãnh đạo xem thường anh ta, mà ngay học sinh học việc cũng không tôn- trọng. Tôi thấy anh ta thực đáng thương, nói với anh ta: “Anh cho tôi biết ngày giờ sinh, để tôi xem có cách gì giúp anh không”. Lập xong Tứ trụ thấy làngười có tài. Chỉ đáng tiếc là tài quan ấn đều có nhưng lại bị thân nhược, tài địa lại ở phương bắc, tài địa chế ngự ấn mà sinh quan, quan nhiều quan vượng khắc thân nên bị đè nén. Người này chỉ khi điều đến công tác ở phương nam thì công danh mới thuận lợi. Do đó tôi bảo anh ta: “Anh nên chuyển về phương nam thì mọi việc đểu thuận lợi, không những được thăng chức luôn mà có thể có cống hiến lón trong sự nghiệp”. Anh ta nghe theo lời tôi, năm 1986 chuyển đến phương nam. về sau vì trong kỹ thuật có những thành tích nổi bật nên được để bạt là tổng công trình sư, đi nước ngoài để thi kỹ thuật. Đúng là thời cơ đến, vận chuyển hóa cứ thế mà lên.

Trụ này quan nhiều quan vượng, điều đến phương nam là hỏa địa để nhờ quan tinh yếu mà sinh ấn, ấn sinh thân. Thân vượng sẽ thắng tài, tài sẽ sinh quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *