Quan Vận 2/2

 • Trong trụ không có quan tinh thì khó mà làm quan.
 • Vừa không có quan tinh lại không có tài tinh thì không thể làm quan.
 • Quan tinh bị hợp là không làm quan hoặc làm nhưng thời gian ngắn.
 • Quan ở mộ kho là không làm quan.
 • Trong trụ thương quan gặp quan là vừa không có quan vừa không có của.
 • Thương quan chưa thương tổn hết thì khó mà làm quan.
 • Người mà thương quan nhiều thì khó mà làm quan, nếu có thì chức nhỏ.
 • Trụ có quan có chức nhưng hành vận thương quan thì bị bãi miễn hoặc bỏ chức về.
 • Thất sát có chế ngự là quân tử, không có chế ngự là tiểu nhân.
 • Có quan mà không có ấn thì chỉ là tạm thời.
 • Quan tinh sợ hình xung phá hại vì không có lợi.
 • Quan vượng không nên gặp hai quan, gặp thì mất chức hoặc gặp xấu.
 • Người mà quan tinh nhiều, không có quan sẽ có hại.
 • Tham hợp vong quan là quan không vinh.
 • Quan nhiều lại gặp tài địa thì đề phòng tai vạ vì chức quan.
 • Quan sát hỗn tạp thì không có quan, nếu có là giặc.
 • Ấn thụ sinh trụ tháng thì trụ năm, giờ kị tài tinh, nếu gặp tài vận thì nên xin rút lui chức, nếu không sẽ bị giáng chức.
 • Mã yếu tài yếu, nên thôi chức để giữ mình.
 • Quan, sát hỗn tạp, là loại người không sáng suốt, tiểu nhân, không nên cho làm quan.
 • Quan, quý quá thịnh, gặp vận vượng địa sẽ đổ, hỏng.
 • Ngày nhược gặp quan tinh thì thành đạt không lâu.
 • Gặp phá quan thì nên từ chức, rút về.
 • Thất sát tụ là quan không có lộc.
 • Ấn gặp tài địa, không mất chức cũng nên rút lui thì tốt.
 • Quan ở sát địa thì khó mà giữ được chức.
 • Quan tinh gặp hình xung thì quý nhưng không bền.
 • Tài tinh không có khí là sáng làm quan, chiều mất chức.
 • Thân vượng gặp vượng địa, khi tài quan vượng sẽ tai vạ liên miên.
 • Tứ trụ hưu tù là cả đời không làm quan.
 • Tài quan ấn đều có, trong đó quan tinh rõ hoặc mờ nhưng bị thương tổn, tức vận lại gặp thương thì năm đó sẽ thôi quan, mất chức.
 • Lộc mã bị trụ giờ khắc, trụ ngày phá thì trước sau gì cũng mất chức.
 • Tứ trụ có quan tinh khi hành đến quan vận thì sẽ bị phá hại.
 • Kình dương đóng ở quan thì sớm muộn sẽ bị hình phạt.
 • Thương quan khi thương hết thì kị nhất lại gặp quan tinh, gặp là kẻ thù địch làm hại.
 • Thương quan gặp quan, không mất chức cũng bị ốm.
 • Quan vượng tài vượng, nhập mộ thì gặp điều xấu.
 • Quan chính ngôi, ngang vai mạnh thì sự tranh chấp rất dữ dội.
 • Quan lộc gặp thương, lục thân sẽ khỏi được tai họa nhưng mình gặp
 • điều xấu.      
 • Thương quan vượng không có tài, khi gặp quan là gặp tai họa.
 • Tuế vận cùng với thân nhập mộ thì nay làm quan, ngày mai chết.
 • Quan tinh gặp thương quan ở vượng địa thì lập tức mất chức.
 • Trụ cùng tuế vận hợp thành cục làm thương tổn quan, nếu gặp là mất chức hoặc gặp tai vạ.
 • Quan sát gặp mộ lại gặp thương thì làm quan gặp họa do báo ứng.
 • Địa chi của tuế quân khắc hại nhật nguyên là bậc quan trung chính bị gặp hại.

Ví dụ 1. Càn tạo. 1945.3.21.20h

Sát                     Tỉ               Nhật nguyên          Quan

Ất Dậu              Kỷ Mão      Kỷ Sửu                  Giáp Tuất

Tháng 5 năm 1989, ông Trương giám đốc của một Công ty ở Quảng Châu nhờ đoán hậu vận. Tôi nói với ông ta: “Năm 1990 làm quan gặp hại, không mất quan cũng bị miễn chức”, về sau đúng như thế.

Năm 90 đúng gặp năm thương quan ứng với câu: “Thương quan gặp quan, không bãi quan cũng mất chức”. “Quan tinh bị hợp thì làm quan không lâu

Ví dụ 2. Càn tạo. 1940.4.2. 0h30, Mộc vượng

Quan                 Tài              Nhật nguyên          Thương

Canh Thìn         Kỷ Mão      Ất Hợi                   Bính Tý

Tháng 3 năm 1990 có một ông Phó chủ tịch thành phố hỏi yề quan vận năm đó. Tôi xem xong Tứ trụ nói: “Năm nay nếu ông giữ được chức vụ của mình là giỏi lắm rồi, không có hy vọng thăng chức, hơn nữa còn bị một trận ốm”, về sau đúng là không thăng chức và còn bị ốm.

Năm canh ngọ 1990 chính là “Thương quan gặp quan, không mất chức nhất định là Ốm nặng”.

Ví dụ 3. Càn tạo. 30.10.1930. 12h

Ấn                     Tài              Nhật nguyên          Quan

Canh ngọ          Bính tuất     Quý sửu                 Mậu ngọ

Năm 1989, có ông Cục trưởng nhờ tôi đoán vận. Tôi đoán xong, khuyên ông ta: “Tháng 12 năm 1989 ông nên bắt đầu nghỉ, năm 1990 chủ động rút về tuyến hai, cái gì cũng đừng nhận, nếu không gặp họa vì chức vụ”. Cuối cùng thì ra muốn ông ta rút lui không dễ. Kết quả ông không nghe lời khuyên, năm 1990 bị mất chức và phải thanh tra, chờ xử lý.

Người này tuổi cầm tinh ngọ mã, năm 1990 lại là năm ngọ. Phàm người gặp năm mệnh thì dù là vua hay dân thường, nếu không phải mình thì người trong nhà đều gặp trắc trở. Trong trụ ông ấy hai ngọ, tiểu vận, lưu niên lại cũng gặp ngọ là bốn ngọ. Ngọ ngọ tự hình, tất có tai hoạ.

 Ví dụ 4. Càn tạo. 26.4.1932. 4h

Quan                 Ấn               Nhật nguyên           Quan

Nhâm thân         Giáp thìn             Đinh tị            Nhâm dần

Mấy năm gần đây, khá nhiều cán bộ để hiểu được quan vận của mình thường nhờ tôi dự đoán cho từ nay về sau. Năm 1988 có một vị sau khi được đoán, nói lại vói bạn học cũ của mình rằng: “Thầy Thiệu đoán rất chuẩn, anh cũng nên nhờ thầy đoán cho để nắm chắc tiền đồ của mình, như thế cũng có lợi”. Người bạn đó nói lại với anh ta “Anh thật là người ăn no không có việc làm, tin vào điều nhảm nhí ấy làm gì. Tôi đã làm giám đốc nhà máy mấy chục năm rồi còn không trụ được sao? Tự mình biết vận mệnh mình chứ, có gì mà sợ”.

Trong Tứ trụ ông giám đốc nhà máy đó có tai hoạ bị giam, chẳng qua tai ách đó tạm chưa đến, tự mình không biết, còn nói cứng là tự mình biết mình, kết quả tháng 4 năm 1989 vì vấn đề kinh tế mà bị bắt giam. Về việc này, ông ta hối hận lắm và nói với người khác: “Giá như nghe lời bạn, nhờ thầy Thiệu dự đoán thì tốt rồi”

Trong trụ này quan tinh nhiều, năm 54 tuổi lại hành tài vận canh tuất đúng là: quan nhiều gặp tài, phải đề phòng quan tai họa”.

Ví dụ 5. Càn tạo. 20.7.1927.4h sáng

Thực                  Thực           Nhật nguyên           Tài

Đinh mão          Đinh mùi            Ất mão            Mậu dần

Tháng 8 năm 1988, khi tôi dự hội thảo “Chu dịch” toàn quốc ở Quý Châu, ông Lý nhờ tôi đoán vận. Tuy ông này rất giống là một vị chức cao, nhưng tôi không giám kết luận một cách vội vàng, sắp xếp xong Tứ trụ, thấy không có quan tinh, đại vận lại không tốt, trong Tứ trụ tài kiếp bị kiếp, tài là nguyên thần của quan, tài bị kiếp thì không thể làm quan, nên tôi đoán ông cả đời không làm cán bộ. Quả đúng như thế.

Có một số người trong mệnh không có quan, nhưng không biết mệnh, không tin mệnh, chỉ dựa vào sức, vào nhiệt tình, bản lĩnh, dáng vẻ, tức không nắm được vận khí của mình, kết quả gặp tai hoạ vì chức vụ. Thậm chí có trường hợp cá biệt có chức vụ nhưng vì làm những việc không chính đáng, đến lúc nào đó là đổ vỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *