STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 10/25

Never invest in a company without understanding its finances. The biggest losses in stocks come from companies with poor balance sheets. Always look at the balance sheet to see if a company is solvent before you risk your money on it.

Không bao giờ đầu tư vào một công ty mà không hiểu gì về tình hình tài chính của công ty đó. Những khoản thua lỗ lớn nhất trong đầu tư chứng khoán đều tới từ những công ty có bảng cân đối kế toán tồi tệ. Luôn xem xét kỹ bảng cân đối kế toán để xem công ty có khả năng thanh toán hay không trước khi mạo hiểm đầu tư vào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *