STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 14/25

If you invest $1,000 in a stock, all you can lose is $1,000, but you stand to gain $10,000 or even $50,000 over time if you’re patient.

The average person can concentrate on a few good companies, while the fund manager is forced to diversify.

By owning too many stocks, you lose this advantage of concentration.

It only takes a handful of big winners to make a lifetime of investing worthwhile.

Nếu đầu tư 1.000 đô-la vào một cổ phiếu, tối đa bạn chỉ mất 1.000 đô-la, nhưng qua thời gian, bạn có thể thu được 10.000 đô-la hoặc thậm chí 50.000 đô-la nếu kiên trì.

Người bình thường có thể tập trung vào một số ít công ty làm ăn tốt, trong khi nhà quản lý quỹ lại buộc phải đa dạng hoá.

Nếu nuôi quá nhiều cổ phiếu, bạn sẽ mất đi cơ hội tập trung này.

Bạn chỉ cần chọn ra một số công ty thật tốt thì khoản đầu tư của bạn mới có giá trị thật sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *