STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 19/25

Nobody can predict interest rates, the future direction of the economy, or the stock market.

Dismiss all such forecasts and concentrate on what’s actually happening to the companies in which you’ve invested.

Không ai có thể đoán trước được tỷ lệ lãi suất, chiều hướng tương lai của nền kinh tế, hay của thị trường chứng khoán.

Vậy nên hãy gạt bỏ những dự đoán đó và chỉ tập trung vào thực tế đang diễn ra tại công ty mà bạn đầu tư vào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *