STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 21/25

If you don’t study any companies, you have the same success buying stocks as you do in a poker game if you bet without looking at your cards.

Nếu bạn không nghiên cứu về bất cứ công ty nào, thì thành công trong việc mua cổ phiếu của bạn cũng giống như khả năng thắng khi chơi một ván bài mà chỉ đoán và không nhìn vào những quân bài của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *