STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 23/25

If you have the stomach for stocks, but neither the time nor the inclination to do the homework, invest in equity mutual funds.

Here, it’s a good idea to diversify.

You should own a few different kinds of funds, with managers who pursue different styles of investing: growth, value, small companies, large companies, etc.

Investing in six of the same kind of fund is not diversification.

The capital-gains tax penalizes investors who do too much switching from one mutual fund to another.

If you’ve invested in one fund or several funds that have done well, don’t abandon them capriciously. Stick with them.

Nếu bạn muốn đầu tư cổ phiếu mà không phải mất nhiều thời gian hay công sức để nghiên cứu nó, cách tốt nhất là hãy đầu tư vào quỹ tương hỗ cổ phiếu.

Trong trường hợp này, bạn nên thực hiện phương thức đa dạng hóa.

Hãy đầu tư vào một số loại quỹ khác nhau có những nhà quản lý theo đuổi các phong cách đầu tư khác nhau: cổ phiếu tăng trưởng, cổ phiếu giá trị, các công ty nhỏ, công ty lớn, v.v..

Đầu tư vào sáu quỹ cùng loại không phải là cách thức đầu tư đa dạng hoá.

Chuyển từ quỹ tương hỗ này sang quỹ tương hỗ khác sẽ khiến bạn bất lợi vì phải nộp thuế lãi vốn.

Nếu một hoặc một vài quỹ mà bạn đầu tư có tình hình kinh doanh tốt, thì không nên bỏ dở những cổ phiếu đó giữa chừng, hãy trung thành với chúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *