STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 25/25

In the long run, a portfolio of well-chosen stocks and/or equity mutual funds will always outperform a portfolio of bonds or a money-market account.

In the long run, a portfolio of poorly chosen stocks won’t outperform the money left under the mattress.

Về lâu dài, danh mục đầu tư với những cổ phiếu và/hoặc các quỹ tương hỗ vốn cổ phần được lựa chọn kỹ càng sẽ luôn thắng thế so với danh mục đầu tư với trái phiếu hay một tài khoản trên thị trường tiền tệ.

Về lâu dài, một danh mục đầu tư bất cẩn khi lựa chọn sẽ không có tiềm năng đem lại lợi nhuận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *