STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 3/25

Over the past three decades, the stock market has come to be dominated by a herd of professional investors. Contrary to popular belief, this makes it easier for the amateur investor. You can beat the market by ignoring the herd.

Trong ba thập kỷ qua, thị trường chứng khoán luôn bị các nhà đầu tư chuyên nghiệp thống trị. Trái với cách nghĩ thông thường, một nhà đầu tư nghiệp dư có thể chiến thắng các nhà đầu tư chuyên nghiệp bằng cách không đầu tư theo đám đông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *