STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 5/25

Peter Lynch

Often, there is no correlation between the success of a company’s operations and the success of its stock over a few months or even a few years. In the long term, there is a 100 percent correlation between the success of the company and the success of its stock. This disparity is the key to making money; it pays to be patient, and to own successful companies.

Thông thường thì không có mối tương quan nào giữa thành công trong hoạt động của một công ty và thành công của một cổ phiếu trong vài tháng hay vài năm. Thế nhưng trong dài hạn thì hai yếu tố này lại hoàn toàn tương quan với nhau. Sự chênh lệch chính là chìa khóa để bạn kiếm tiền; hãy kiên nhẫn và chỉ sở hữu những công ty thành công và làm ăn có lời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *