STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 8/25

Owning stocks is like having children—don’t get involved with more than you can handle. The part-time stockpicker probably has time to follow 8-12 companies, and to buy and sell shares as conditions warrant. There don’t have to be more than 5 companies in the portfolio at any one time.

Nuôi cổ phiếu cũng giống như nuôi con vậy – chỉ nên nuôi nếu bạn có khả năng chi trả. Người chơi cổ phiếu bán thời gian có thể vẫn có thời gian để theo dõi từ 8 – 12 công ty, và mua bán cổ phần tuỳ theo điều kiện cho phép. Không nhất thiết là lúc nào cũng phải có hơn 5 công ty trong danh mục đầu tư cùng một lúc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *