STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 9/25

If you can’t find any companies that you think are attractive, put your money in the bank until you discover some.

Nếu không tìm được công ty nào mà bạn thấy hấp dẫn, hãy để tiền trong ngân hàng cho đến khi tìm được một công ty nào đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *